måndag 16 april 2018


inför fjärde söndagen i Påsktiden.

VÄGEN TILL LIVET
uppmanas vi på söndag att slå in på och vandra. Vi får sluta LEVA LIVAT för att i stället LEVA LIVET. Det märkliga är att vi då hittar djupglädjen - då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er, säger Jesus idag. Den glädjen är smittosam. Den vill nå ut till alla länder. Söndagens latinska namn är Jubiláte. Förr började man högmässan med uppmaningen från Psaltaren 66:1 Jubilate Deo omnis terra - höj jubel till Gud alla  länder… ( jfr Sv Ps  680 – ”sjung lovsång alla länder”).
Det underliga är att söndagen har detta namn. Ty när vi läser texterna möter vi ord som vrede, vanära, gråt och jämmer, smärta, sorg. Men det är just i dessa bedrövliga situationer vi kan upptäcka lovsången och jublet. Det bor en lyftkraft i lovsången! Vi får kontakt med den himmelska EL-kraften. Ett nytt skapelseunder sker.  Gud som sade: "Ljus ska lysa ur mörkret", han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus Men denna skatt har vi i lerkärl… (2 Kor 4:6-7).
Har ni tänkt på att vi alltid börjar högmässan med att göra änglarna glada! Jesus säger: det blir glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig (Luk 15:7, 10). Synderna är som tyngder som bara drar mig neråt. Men där syndernas bekännelse finns, där finns syndernas förlåtelse LIV och SALIGHET. JUBILATE! Ja, detta vill vi hitta och få mer av. Därför går vi in i dagens texter med den bönen: ”Säg mig den vägen som drager till Livet…”

  1. Jesaja 54:7-10 (Fb) - LÖFTETS BÅGE.
Ett kort ögonblick övergav jag dig, men i stor barmhärtighet vill jag nu samla dig. När min vrede vällde fram dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men nu vill jag med evig nåd förbarma mig över dig, säger Herren din återlösare. Jag ska göra som vid Noas flod. Liksom jag gav min ed att Noas flod inte mer skulle drabba jorden, så ger jag nu min ed att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare.

”Löftena kunna ej svika, nej, de stå evigt kvar” sjunger vi i Sv Ps 254:1. Jesaja påminner om fridsförbundet som Gud ingick med Noa och alla varelser… Förbundstecknet var LÖFTETS BÅGE – den sjufärgade regnbågen. Om detta kan vi läsa i 1 Moseboken kapitel 6-9. (Se särskilt 9:16).
Jesaja börjar med att citera några skakande ord som Herren säger: Jag övergav dig… min vrede vällde fram… I 1 Mos 6:6 läser vi att Gud ångrade att han hade gjort människorna på jorden och han var bedrövad i sitt hjärta. Gud engagerar sig i mänsklig problematik. Gud lider med sin skapade värld. Det gör ont i Gud då han ser ondskan… Gud reagerar. Vreden är Guds kärleks reaktion då han ser hur vi förstör livet på jorden för varandra. Gud reagerar precis som människor idag reagerar och demonstrerar mot orättvisor, korruption och ondska.
I Noa-berättelsen ser vi Guds reaktion då han låter vattenmassorna dränka jorden. Alla vänder ryggen åt Gud. Alla? Nej inte alla. Inte Noa! Men Noa hade funnit nåd för Herrens ögon (1 Mos 6:8). Noa hade inte vänt ryggen åt Gud. Han vandrade i umgängelse med Gud. Han lyssnade till Gud. Och han lydde. Noa gjorde i alla stycken såsom Herren hade bjudit honom.
Och så ser vi hur Noa – mitt på torra land – bygger ett märkligt fartyg. Folk skrattar åt den gamle gubben – ”katastrofer drabbar andra, inte oss”. Noas ark räddar Noa och hans familj. Läs om det i 1 Mos 6-9. Jesaja påminner idag om det fridsförbund som Herren ingick med Noa. Liksom jag gav min ed att Noas flod inte mer skulle drabba jorden, så ger jag nu min ed att inte mer vredgas på dig eller bestraffa dig. Gud sluter förbund med Noa. Regnbågen är tecknet på förbundet. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla varelser …(1 Mos 9:16).
Kriser och krascher, stormar och oväder, olyckor och olydnor kommer. Men förbundslöftet står kvar. Far låter sin sol gå upp över både onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga (Matt 5:45). När allt detta händer vet vi att Far ser hur vi har det. Far säger: ”Jag ser… Jag skall tänka…” Far griper in.
I stor barmhärtighet vill jag nu samla dig. Löftets båge gäller också oss. När vi ser bågen förstår vi att Far vill få kontakt med oss. Ske sin vilja! (Kontaktadress Psaltaren 25:14-15).
Noa blev Herrens redskap. Han var en hedersman så länge han hade kontakten med Far. Men bibeln är stark och mycket realistisk i sin människoskildring.”Höjdarna” vacklar. När Noa gick ur arken planterade han på marken… ja, ni vet. Vi får se den fromme gudsmannen stupfull. Men Gud tog inte sin hand ifrån honom. Han fick leva 350 år till. Noa blev 950 år (1 Mos 9:28-29). Bellman kallar honom ”gubbe” – En titel som alla hedersmän får som fyllt 950.

  1. Hebreerbrevet 13:12-16 (Fb) - LOVETS OFFER
Jesus har lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.

   De som skulle korsfästas fördes ut ur staden, de stöttes ut ur den mänskliga gemenskapen, föraktade, hånade. Där fick de dö en långsam, fasansfylld död. När de dött slängdes deras kroppar i Hinnoms dal, (Gehenna), Jerusalems soptipp.
Nu kommer budskapet till oss: Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. Det märkliga är att när vi bär hans VANÄRA blir vi burna av hans ÄRA. DIN ÄR ÄRAN! En befrielsekraft möter oss. Vi hittar ett nytt liv. Vi får leva ut ett nytt liv. Texten uttrycker det så: Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.
Jesaja har en liknande uppmaning: Dra ut från Babel, fly från kaldeerna! Förkunna det med fröjderop, ropa ut det, för ut det till jordens ände, säg: "Herren har återlöst sin tjänare Jakob! (Jesaja 48:20).
Träldom under människors krav, slit och rädslor förvandlas till LOVETS OFFER. JUBILATE!!!!

      Johannes 16:16-22 (Fb) - LIVETS GLÄDJE
Jesus säger: En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig."  Några av hans lärjungar sade då till varandra: "Vad menar han när han säger till oss: En kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni kommer att se mig? Och att han går till Fadern?" De frågade: "Vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger." Jesus märkte att de ville fråga honom, och han sade till dem: "Ni frågar varandra om det jag sade: En kort tid och ni ser mig inte, ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Jag säger er sanningen: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, minns hon inte längre smärtan i sin glädje över att en människa är född till världen. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.

Jesus håller här sitt avskedstal. Johannes har nedtecknat det i kapitel 14-16. När du läser detta upptäcker du vilken likhet du har med de stora apostlarna. De säger och vi säger: ”Vi förstår inte vad han säger”. En kort tid, en kort tid – sju gånger upprepar han de orden. 60 år senare skriver Johannes ned dessa ord. Han har burit dem med sig under alla år. För Johanns var orden laddade med liv och tröst.
  En kort tid! Så var det mellan Långfredag och Påskdag Jesus dog på Långfredag – uppstod tredje dagen – en kort tid. Tiden för lärjungarna bakom stängda dörrar var kort. Men de fick se den uppståndne Jesus - inte att undra på att de blev glada. Men världens glädje över Jesu död var kort. Varje människa föds hit till världen med stor smärta. Men smärtan var kort i jämförelse med de många lyckliga år barnet fick leva. Lärjungarnas svårigheter då förvandlas till glädje när de ser Jesus. Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er.
    Kan du höra detta budskap till dig. Den uppståndne vill dela sin segerglädje med dig.  Herren umgås förtroligt med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet. Det är mycket som kan hända i sådana möten – LIVETS GLÄDJE. JUBILATE!!!
   Vill du fördjupa dig och vill veta mer om LÖFTETS BÅGE, LOVETS OFFER, LIVETS GLÄDJE så kan vi stämma möte i Sångpostillan, årg 3, sid 226 eller på bibelskolan.com tryck här

I PÅSKTIDENS GLÄDJE
Bengt Pleijel 91


måndag 9 april 2018


Inför tredje söndagen i Påsktiden

DEN GODE HERDEN
  får vi umgås förtroligt med denna söndag. När vi gör så är det en sång som vill gnola fram inom oss: Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen (Psaltaren 89:2). Söndagens latinska namn är ”Misericordia Domini” – det översätts med ”Herrens nådegärningar”. Med den psaltarpsalmen började man förr högmässan denna söndag. På tyska översätts ”misericordia” med ”barmherzigkeit” (= bei den armen Hertz). På svenska fick vi ordet barmhärtighet, som betyder ”hjärta för de arma”. Herren har hjärta för de miserabla, de usla, de arma… När vi får veta detta, vill vi gärna umgås med honom. Kom som du är! Men du behöver inte förbli som du är. Herrens nådegärningar gör något spännande med oss.
Ha förväntningar, käre medusling!

  1. Hesekiel 34:11-16 svämmar över av ”nådegärningar”.
 Uppgift: Läs Hesekiel 34:11-16 i din bibel. Herren Gud är Herden – du utnämns till får. Vad vill Herden göra i ditt liv och i din församling? Får han göra det han vill göra? Hur många nådegärningar säger Hesekiel att han ger. Kan du räkna dem alla?
Läs och be: Ske din vilja!!

  1. Petrus berättar i sitt första brev 2:22—25 om Jesu ”annorlundaexempel”
Jesus hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun När han blev hånad svarade han inte med hån, när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Vi får se hur Jesus gör när han blev hånad och mobbad, när man skrattade och gycklade med honom, när man gav honom örfilar, slog honom, misshandlade honom, torterade honom. Jesus hotade inte med vedergällning. Han gav inte igen. Han bad: Fader förlåt dem, de vet inte vad de gör (Luk 23:34).
Jesus ger genom sitt liv skissen. Vi får en "målarbok" som vi ska fylla i och färglägga genom våra egna liv. Han gav oss ett exempel på hur vi skall göra när vi får det svårt.
Hur kunde Jesus stå ut med detta? När liknande saker drabbar oss blir vi bittra, arga. Och dumma! Vi försöker svälja förtreten, men det onda sitter kvar inom oss och gör ont. Vi kan inte skaka det av oss. Besvärliga människor sätter sig i magen och krampar i hjärtat och stör vår nattsömn. Vi behöver få hjälp med att förflytta besvärliga människor från hjärta och mage, till ”honom som dömer rättvist”.
Hemligheten med Jesus ligger i de ordenHan överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Detta vill han hjälpa oss med. Dagens Petrustext berättar för oss om hur vi kan få överlåta och hur vi kan få läkedom i våra inre sår. Texten finns förklarad på bibelskolan.com. Se ”Bengts återvändsgränd” /adresslista 7 ”Oaser i öknen”.
Artonde oasen, 1 Petrus 2:21-23, tryck här
Nittonde oasen, 1 Petrus 2:24-25 tryck här

  1. Johannes berättar i 10:1-10 (Fb) om den gode Herdens överflöd
 Läs texten långsamt och eftertänksamt i din bibel. Han vill att du ska upptäcka hemligheterna bakom dessa ord:

FÅRFÅLLAN
Det är platsen där den gode Herden tar hand om oss bråkiga och bräkande får. På andra ställen i Bibeln heter platsen ”i Kristus”. Där får vi leva i personlig relation med den gode Herden. Vi lär känna honom. Och Han oss. Han kommer ihåg vad du heter. Vi lär oss lyssna till hans röst. Där får vi näring för vår själ. Där finns glädjen som aldrig tar slut. Där finns ingen fördömelse. Himmel på jorden!

PORTEN
Bibel 2000 kallar den för grinden, Bibel 1917 för dörren, Folkbibeln för porten.
Om den porten sägs i Matteus 7:13 att den är trång. I dagens text få vi veta att där finns en portvakt. Han ser till att bara vi kommer in. Bagaget får vi lämna – skrytsäcken med medaljer och minnen, som talar om vår märklighet. Och smutspåsen – där vi samlat på bitterhet, elakheter, lögner. Ingenting av det får vi ta med. Porten är en befrielsens port. När vi lämnat det får vi gå igenom porten in i fårfållan. Och porten – ja, den är Jesus själv. Jag är porten, säger han. Den trånga porten hjälper oss att stanna till och tänka till. När man kommit igenom porten – mött Jesus – då vet man det. ”Du ska inte tro att du är något”, säger Jante. Och han har rätt. Jag ska veta det. Jag har mött Jesus. Genom honom klarnar livets mening.

UTANFÖR
fårfållan händer något. Några smyger omkring, lurpassar. Där är främlingar som vill locka oss ut på skumma äventyr, tjuvar och rövare som vill ta ifrån oss glädjen i Gud och meningen med livet. Där finns vargen, den stygga, som längtar efter lammkotlett till lunch. Ja, där finns någon som klätt ut sig till lejon. Vi blir rädda och osäkra. Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron (1 Petrus 5:8-9).

INNANFÖR
Där möter du honom som säger: Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Dagens psaltarpsalm sjunger om honom.

  1. Kung David sjunger i Psaltaren 23 om HERDEN och hans hjord och om VÄRDEN och hans gäst
Herden och hans hjord – 23:1-4
Herren är min herde, mig skall inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig.

Lägg märke till
1) växlingen mellan han och du då Mörkret anfaller. Då behöver jag det personliga ”du”
2) Herden leder mig på rätta vägar. Inte alltid lätta.
3) Herdens käpp var en klubba som han slog till mot den hungriga vargen. Herdens stav hade klyka överst (jfr biskopsstaven). Med den fångade han upp lammungen som ramlat ned i klyftan. För oss: Herden har resurser som kan rädda oss.
4) jag behöver inte vara rädd: DU ÄR MED MIG.

Hör vad din gode Herde säger till dig:
   När jag får vara din Herde kommer ingenting att fattas dig. Jag låter dig vila i min kärlek och slappna av där. Du får andas ut din sorg och saknad och andas in mitt liv, min friskhet.   
     Jag för dig till vatten där du finner ro. Kom till mig och drick. Min källa har levande vatten så det räcker (läs Joh 7:37-38). Jag upplivar din inre människa. Jag ger ny kraft åt dina trötta tankar.    
 Jag leder dig på rätta vägar. Jag leder dig inte alltid på lätta vägar. Det vore inte bra för dig. Men jag hjälper dig att hitta en rätt färd genom livet. I dödsskuggans dal, i allt mörker och alla svårigheter som kan drabba dig, där är jag med dig. Jag är där med min tröst och min kraft. Sträck ut din hand. JAG ÄR med dig!

Värden och hans gäst - 23:5-6
Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn: Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall få bo i Herrens hus för alltid.

Lägg märke till:
1 ) glädjens Herre är inte en tillfällig gäst. Han är värd. Vi är gäster. HEDERSGÄSTER!
”Glädjens Herre bjud till fest vid ditt bord idag. Gör envar till hedersgäst efter ditt behag”.
2) Har du blicken på Herden tappar du rädslan för besvärliga människor.
3) Andens olja gör dig till kungabarn
4) Fint folk – som du – får två livvakter – Godhet och Nåd.

Hör vad din gode Herde säger till dig:
Jag bereder för dig ett bord där du tar emot mig i den heliga nattvardens kärleksmåltid.  Där finner du vila och tröst, befrias från rädslor. Jag smörjer ditt huvud med olja och kröner dig till himmelrikets kungabarn. Jag låter din inre bägare flöda över så att den fylls med liv och liv i överflöd. Gårdagarna tar jag hand om. När du ser dig tillbaka ser du endast de två vännerna: Godhet och Nåd, som följer dig. Framtiden tar jag hand om. Jag går före med segerns banér. Jag vill vara din Herde och ha dig nära mig. Evinnerligen.   

Sedan du läst detta vill jag se dig som min hedersgäst på adress Sångpostillan, årg 1 sid 220/ bibelskolan.com tryck här
Bengt Pleijel 91+
tisdag 3 april 2018Inför andra söndagen i Påsktiden.

PÅSKENS VITTNEN
får vi träffa på andra söndagen i Påsktiden. Mötet med dem kan bli helt revolutionerande, för oss som går där och snurrar runt omkring oss själva och mals sönder av alla problem och gåtor – allt det där som gör att vi blir alldeles vissna och vilsna och vimsiga – vad är meningen med allt? Vem är jag? ”Vem bryr sig om att jag är rädd?” (Sv Ps. 255:1). Dagens texter ger svar som får oss att häpna.

1. JAG ÄR säger DU ÄR!
Jesaja skriver till oss i Jesaja 43:10-13 (Fb):
Ni är mina vittnen, säger HERREN, och min tjänare som jag utvalt, för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att Jag Är. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig ska ingen komma. Jag, jag är HERREN. Förutom mig finns ingen frälsare. Det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat, ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger HERREN, och jag är Gud. Jag Är, redan från första dagen. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det?

   Dessa ord riktades en gång till Guds folk Israel. De riktas nu till oss. Genom dopet och tron är vi Abrahams barn (se Gal 3:26-29). Vi är inympade i samma olivträd (Rom 11:17). Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus (1 Petrus 2:9).
   När vi umgås förtroligt med Herren börjar han tala med oss om att vi är hans bundsförvanter (Se Psalt 25:14-15). Han presenterar sig som den som är JAG ÄR (Se 2 Mos 3:14). I Nya Testamentet hör vi hur Jesus gång på gång säger detta namn om sig själv – JAG ÄR… (t ex JAG ÄR vägen, sanningen och livet, Joh 14:6).
   I dopet möter vi vår himmelske Fader. Han säger om oss det som han sa om sin son Jesus vid hans dop: Du är min son, den Älskade. I dig har jag min glädje (Luk 3:22). JAG ÄR säger till dig: DU ÄR! Vad då? Mitt älskade barn! Han blir så glad då han förstår att du lyssnar till honom. Också vi är kallade att vara vittnen. Söndagens latinska namn är Quasimodogéniti. Det betyder: ”såsom nyfödda barn”. Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken för att växa genom den och bli räddade. Ni har ju lärt känna Herrens godhet. Det var rådet som de nydöpta fick. Det är rådet till dig som vänder om och blir som barn. Du får en nystart. Du får växa in i din nya status – ett kungabarn. 


”Ett litet kungabarn jag är och glad jag är för det. 
Jag vet min gode Fader kär, bär omsorg om oss här”.


   Denna glada upptäckt gör dig till ett bra vittne. Ni är mina vittnen, säger HERREN.
   Inte kan väl jag? säger du. Jesus säger: Också ni kan vittna eftersom ni har varit med mig (Joh 15:27 Bibel 1917). Där – i Kristus – blir vi smittobärare: Vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört.

2. HÅLL FAST VID ORDET
skriver Paulus till alla kungabarn. Läs första Korinthierbrevet 15:1-11 i din bibel (Fb).

Håll fast vid Ordet!!
   Det händer något med oss om vi gör det. Genom evangeliet blir ni frälsta, skriver han till oss. Vi dras in i den stora Berättelsen om Jesus. Det som hänt med Jesus angår oss. Jesu liv, hans korsdöd, hans uppståndelse vänder upp och ned på oss. Vi som gått där och stirrat ned på allt och alla, vi får nu höra hur Fadern genom Jesu Kristi uppståndelse fött oss på nytt till ett levande hopp (1 Petrus 1:3). ”O härliga lott att leva där döden sin överman fått” (Sv Ps 258:2).

Håll fast vid Ordet!
   Kom ihåg vad som hände. Vi fick vara med om kraschen på Golgata. Jesus pinades till döds. När vi gick från Golgata hörde vi officeren säga ”den mannen var verkligen rättfärdig”. Vi såg många som slog sig för sitt bröst. I Bibeln är det ett uttryck för syndabekännelse. Motsatsen är ”att brösta sig. Hurra vad jag är bra!” Kanske var det någon av bödlarna som slog sig för bröstet. Vad har jag gjort! Ve mig!!

Håll fast vid Ordet!
    Vi hör hur Jesus öppnar HIMLEN över tre personer:
Fader förlåt dem… de hårdhjärtade bödlarna får ny chans. Vi ber: Öppnade hjärtan oss giv...

Idag skall du vara med mig… Ett löfte till alla som levt rövare. Vi ber: Öppnade öron oss giv.

Se din mor... se din son… en möjlighet för alla förblindade och blundande. Vi ber: Öppnade ögon oss giv.

Sedan kom HELVETET till Golgata. Det drabbar Jesus.
Helvetet är ”mörker”. Då kom över hela landet ett mörker…
Helvetet är ”törst”. Jag törstar.
Helvetet är att vara ”utan Gud och utan hopp”. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

   Jesus håller fast vid Ordet. Han ber Psaltaren 22, som börjar i övergivenhet, men slutar i lovsång. Det sista han säger enligt Psalm 22 är ”…han har gjort det”. Det är fullbordat!
   Sedan ropar Jesus med hög röst en aftonbön som han lärt sig som barn: i dina händer överlämnar jag min ande. Nu gör Han ett tillägg till den Psaltarversen – Far, i dina händer överlämnar jag min ande.

Håll fast vid Ordet!
   Paulus ger vidare av det viktigaste som sägs om Jesus: 

1. Jesus dör för våra synder.
   Att ta tag i synder är livsfarligt. Synder smittar. Vad vi gör eller inte gör påverkar barn och efterkommande i tredje och fjärde led. Och många andra. Synder är som kärnkraftsavfall. Det måste tas om hand, låsas in förvaringsrum. Vilket ansvar vi har! För oss själva och för människor omkring oss!!!
   Jesus dör för våra synder. Han tar tag i livsfarligt syndavfall. Det kostar honom livet att göra så. Han bär våra synder till Golgatas förvaringsrum. Detta är vår stora chans: Jesus kan ta bort våra synder. Om vi ger dem till honom! Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet (1 Joh 1:9).

2. Jesus blir begravd
   Om man dör blir man också begraven. Varför sägs detta självklara i trosbekännelsen? Läs bibelskolan.com / Bengts återvändsgränd / adresslista 2 / Vandring 29 - Begraven

3. Jesus uppstår på tredje dagen.
   Han visade sig för Kefas... för de tolv... för mer än femhundra bröder... för Jakob... för alla apostlarna... också för mig. De första kristna gick inte på vad som helst. De ville ha bevis. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde (Apg 1:3).

”Varför tro att Jesus uppstod?” Stefan Gustavsson- Credoakademin – svarar bra på den frågan, se Youtube.

4. DET ÄR HERREN!
   Detta glada rop får du höra om du nu följer med på en fisketur till Gennesaret sjö. Biljetten dit ligger i din Bibel. Slå upp Johannes 21:1-14. Efter många jobbiga och djupa tankar får du nu koppla av, andas in friskhet och vår och plocka händerna fulla av blommor. Livet vann, dess namn är Jesus!

1. När du kommer dit träffar du först herrarna, sju av Jesu lärjungar. Bekanta dig med dem. Upptäck om du känner igen dig i någon av dem. Känner du igen dig i deras pigga initiativ? Och hur förväntan byts till fiasko?

2. HERREN är också där. Jesus står på stranden. Har nog stått där länge. Men du och lärjungarna förstår det inte. Känner du igen dig? Du säger att du tror på HERREN, men spelar herre själv. Du umgås inte förtroligt med HERREN. Duktig kristen utan Kristus???!!! Men HERREN bryr sig om dig. Han undrar om du fått frukost. Han bryr sig… Men du?

3. HERREN ger order, lekmannen Jesus talar om för yrkesfiskarna hur och var de ska fiska.

4. DET ÄR HERREN – vem upptäcker det?

5. Petrus ger sig i väg. Men varför klär han på sig? Vi klär av oss när vi ska bada.

6. 153 fiskar. Vilken fiskelycka. Men varför berättar Johannes att det var just 153?

7. Måltid på stranden. Petrus såg glödhögen? Vad tror du han tänker på då?

När du grubblat färdigt vill jag träffa dig i Sångpostillan, årg 1, sid 211. Bibelskolan.com tryck här så kan vi dela med varandra vad vi kommit fram till.Tro inte att Jesus är borta. Tro inte att Jesus är död. 
Han lever och ger oss att äta av livets bröd.God påsktid önskar

Bengt Pleijel 91+Skriva ut